Голямото значение и бързото развитие на енергийната област с интелигентни устройства, включително технологията за интернет на нещата, се превърна в основен приоритетен проблем за енергийните индустрии и голямо предизвикателство за изследователската общност в областта на ИКТ. За да бъдат изпълнени високите очаквания и очакваното въздействие върху практиките на енергийния пазар, индустриалната общност се нуждае от нови добре образовани професионалисти, дори в ранните етапи от кариерата си, докато висшите училища трябва да открият ефективни начини за разпространение на експертния опит разработена чрез изследователски проекти и дейности в цяла Европа.
Тази променяща се среда и контекст поставя нови изисквания по отношение на образованието и поставя нови изисквания към завършилите университет. JAUNTY е полезен резултат от трансфера на най-съвременни знания, придобити по време на изпълнението на проекта SPEAR, финансиран по програма H2020, директно към класовете на студенти от бакалавърска степен. В този проект членовете на консорциума SPEAR разработват съвместни дистанционни курсове в областта на интелигентните системи за управление на енергията (SEMS) за студенти, за да отговорят на нуждите на енергийните компании. Курсовете се предоставят чрез онлайн платформи, докато студентите се упражняват на интелигентни устройства за управление на енергията чрез новоразработена платформа за отдалечени лаборатории. Всички курсове и лаборатории са вградени в учебните програми на участващите висши училища като избираеми курсове, а студентите, завършили успешно програмата, ще бъдат наградени със съвместен квалификационен сертификат за SEMS.
Освен основното си академично съдържание, обосновката зад проекта JAUNTY е да даде възможност на студентите с по-малко възможности да придобият международен опит без мобилност, чрез т. нар. „ЕРАЗЪМ от дома“. Под тази призма се създават нови предизвикателства пред европейските висши училища да подготвят добре осведомени висшисти по отношение на възможностите им за по-нататъшно обучение и работа в специфичните им области на интереси.
Резултати:
– Обмен на изисквания и най-добри практики за обучение по SEMS
– Академична учебна програма по интелигентни системи за управление на енергията (SEMS)
– Онлайн платформа за съвместни дистанционни курсове
– Онлайн платформа за отдалечени лаборатории
– Показатели за оценка и доклад за устойчивост

Линк към сайта на проекта: https://www.jaunty.eu/