INTERRFACE (TSO-DSO-Consumer INTERFACE aRchitecture to provide innovative grid services for an efficient power system)

С нарастването на енергията от възобновяеми източници, увеличената взаимосвързаност на европейските мрежи, развитието на местни енергийни инициативи и специфичните изисквания за TSO – сътрудничеството на операторите на разпределителни системи, както е посочено в различните кодекси и насоки на мрежата, операторите на преносни системи и операторите на разпределителни системи се изправят пред нови предизвикателства, които ще изискват по-голяма координация. Европейската комисия прие законодателни предложения за енергийния пазар, които насърчават сътрудничеството между мрежовите оператори, тъй като осигуряват балансиране и други спомагателни услуги и осигуряват управление на претоварването. Следователно необходимостта от проект, като INTERRACE, има за основна цел по-добрата координация между операторите на преносни системи и операторите на разпределителни системи. Гореспоменатите мерки насърчават възлагането на услуги както на преносни, така и на разпределителни нива, като се има предвид, че това ще позволи по-ефективно и сигурно управление на мрежата и ще повиши нивото на отговор на търсенето и капацитета на възобновяемото производство. Дигитализацията е основен двигател за координирано и активно управление на системата в електроенергийната мрежа, което позволява на операторите на преносни системи и операторите на разпределителни системи да оптимизират използването на разпределени ресурси и да осигурят рентабилно и сигурно снабдяване с електроенергия, но също така дават възможност на крайните потребители да станат активни участници на пазара, подпомагане на самопроизводството и осигуряване на гъвкавост на търсенето. За да подпомогне трансформацията, проектът INTERRFACE ще проектира, разработи и използва интегрирана паневропейска архитектура за грид-услуги (IEGSA), за да действа като интерфейс между енергийната система (TSO и DSO) и клиентите и ще даде възможност за безпроблемна и координирана работа на всички заинтересовани страни да използват и осигуряват общи услуги. Съвременните дигитални инструменти, базирани на блокови вериги и управление на големи данни ще предоставят нови възможности за участие на пазара на електроенергия и по този начин ще ангажират потребителите в предложените пазарни структури, които ще бъдат проектирани да използват разпределени енергийни ресурси.

За повече информация относно проекта INTERRFACE, моля посетете сайта http://www.interrface.eu