Проектът популяризира най-съвременни технологии за подобряване на експлоатацията / капацитета / ефективността на активите на преносната мрежа, както на ниво производство, така и на ниво пренос.

За да постигне своите енергийни цели, ЕС трябва да създаде географски голям пазар, като първоначално подобри своите трансгранични електрически връзки. Географски голям пазар, основан на внос и износ на електроенергия, би могъл да повиши нивото на конкуренция, да повиши сигурността на доставките на електроенергия в ЕС и да интегрира повече възобновяеми източници на енергийните пазари. Доколкото е възможно, потокът от електричество трябва да тече между държавите-членки толкова лесно, колкото в момента тече в рамките на държавите-членки, така че да се увеличи потенциалът за устойчивост и реалната конкуренция, както и да се стимулира икономическата ефективност на енергийната система. В тази връзка FARCROSS има за цел да се справи с това предизвикателство чрез свързване на основните заинтересовани страни от веригата на енергийната стойност и демонстриране на интегрирани хардуерни и софтуерни решения, които ще улеснят „отключването“ на ресурсите за трансграничните потоци на електроенергия и регионалното сътрудничество

Линк към сайта на проекта: https://farcross.eu/