Prog-languages

Проекти:

Ийгъл Солар

Javascript, PHP, C++

Този проект има официалното наименование „ Разработка и демонстрация на динамична, уеб-базирана платформа за оценка на възобновяеми източници“ и беше финансиран от Европейската Комисия. Целта на проекта е създаването на уеб портал, който автоматично да идентифицира и измерва сградни покриви от даден район и да прави оценка доколо подходящи са те за инсталиране на соларни системи (фотоволтаични или солартермални/ слънчеви топлинни системи), колко ще струва и каква в възвръщаемостта на инвестицията в соларната инсталация.

Софтуерна Компания ЕООД имаше за задача да разработи портала и да интегрира всички данни и калкулации в единен уебсайт. Тази работа включи:

  • свързани бази данни от адреси, географски координати и лидар данни
  • стандартен и опростен потребителски интерфейс
  • автоматично изчисляване на наличната покривна площ за даден адрес или географски координати
  • предоставяне на подробни оферти и цени
  • интеграция на изчисления и генериране на доклади

Линк към сайта на проекта: http://www.eagle-fp7.eu/

Go to top BG


Онлайн платформа за събиране на данни за медицинското облъчване за национални проучвания

PHP, Javascript, CSS, SQL

Предишният процес на клиента беше ръчно събиране на данните за медицинско облъчване, като всяко медицинско заведение попълваше и изпращаше хартиени формуляри до Национален Център по Радиобиология и Радиационна защита (НЦРРЗ). Ние създадохме автоматизирана система, в която потребителите подават по електронен път своите данни и те се събират автоматично в онлайн платформа. Това включи и функионалност за статистически анализ на събраните данни.

Go to top BG


PACS

MS Visual C#, MS Visual C++, MS SQL, DirectShow, MFC, WinForms, Razor View, Web API

SC PACS системата се състои от няколко основни продукта : SC PACS Server, SC PACS Viewer, SC PACS Web Viewer и SC PACS Mobile. Тази система служи за електронен пренос, преглед и архивиране на медицински изображения в клиники и болници. Софтуерна Компания е внедрила това решение в 40 големи болници в България и има потенциал за по-нататъшно международно разширяване.

Софтуерът работи с бази данни от файлове в DICOM стандарт и предлага функции за съхранение, обработка и пренос на медицински изображения. SC PACS осигурява локален (вътрешно болничен) и дистанционен (извън болницата) достъп до медицински образни изследвания, като в същото време подсигурява сигурност на данните и защитен достъп. Системата свързва техническите специалисти с лекарите по интернет и им дава възможност за достъп и работа по медицинските изображения на пациентите от отдалечени места.

SC PACS предлага отлични възможности за 3D, статистика, телемедицина, както и последваща обработка. Към SC PACS има мобилно приложение и облачно решение.

Линк към SC PACS: http://pacs.bg

Go to top BG


OLAP фронт енд приложение

MS Visual C++

Работихме по този проект като част от международен екип, ръководен от фирма в САЩ. В този екип създадохме приложение за подпомагане вземането на решения с множество възможности за анализ и визуализация на данни в рамките на бизнес анализа. Проектът се основава на COM технологиите и услугите на Microsoft Analysis. Той е акредитиран от Майкрософт като продукт, който отговаря на изискванията на Microsoft Data Warehousing Alliance и е включен в техния уеб сайт.

Go to top BG


MPEG 2 декодер

MS Visual C++, Direct Show

Създадохме декодиращ филтър, който позволява възпроизвеждане на MPEG-2 файлове с Windows Media Player.

Go to top BG


Библиотеки за разработка на софтуер

MS Visual C++, MS Visual Basic, MS Visual Fox Pro, Borland Delphi

Създадохме две библиотеки за разработка на софтуер, базирани на контролите, използвани в приложението OLAP. Първиата е за 3D визуализации: контролите използваха OpenGL за визуализиране на икономически данни. Втората библиотека за разработка на софтуер е предназначена за работа с услугите за анализ на Microsoft (Microsoft Analysis services): тя съдържа контролите за визуализация и контролите за свързване и извличане на данни от OLAP източника. Създадохме примери с различни програмни инструменти.

Go to top BG


Текстов редактор – Урдупад

MS Visual C++

Създадохме текстов редактор за езика Урду – езикът, използван в Пакистан и някои части на Индия. Стандартните редактори на Windows не могат да се използват за този език, поради някои значителни различия в азбуката: писането в Урду е отдясно наляво и символите имат различно представяне в зависимост от тяхната позиция в думата. Програмата използва конкретни шрифтове, които не са TrueType.

Go to top BG


Счетоводна система

MS Visual FoxPro

Разработихме лесна за ползване счетоводна система за малки и средни предприятия в САЩ. Системата включва следните модули: главната счетоводна книга, вземания по сметки, инвентаризация, продажби, задължения, поръчки и заплати.

Go to top BG